Cilji projekta

  • Popis in spremljanje kroženja hranil, organskih snovi ter učinkov gnojenja na osmih govedorejskih kmetijah in dveh posestvih
  • Spremljanje inputov in outputov na govedorejski kmetiji z vidika zagotavljanja trajnostne rabe kmetijskih zemljišč, izboljšanja rodovitnosti tal,
  • Ikanje rešitev za učinkovitejše gospodarjenje s travinjem in povečanje biotske raznovrstnosti preko ustreznih načinov kmetovanja,
  • Spremljanje mikroklime hleva in emisij toplogrednih plinov v različnih sistemih namestitve in reje govedi (prosta reja, kompost, umetna tla) z vidika izboljšav in blaženja podnebnih sprememb v kmetijstvu,
  • Ugotoviti mnenje potrošnikov in rejcev glede različnih sistemov reje in namestitve govedi ter diseminacija rezultatov