Pričakovani rezultati

  • Poznavanje procesov kroženja hranil in organske mase, vhodnih in izhodnih komponent v različnih sistemih reje govedi
  • Poznavanje kakovosti in strukture tal ter nivoja humusa
  • Poznavanje emisij toplogrednih plinov v hlevu za govedo
  • Poznavanje mikroklime hleva glede na način vhlevitve živali ter zračnost hleva
  • Predlog in uvedba izboljšanih procesov kroženja hranil in organske mase
  • Stroškovna, količinska in kakovostna analiza materialov primernih za kompostne hleve
  • Predlogi za izboljšanje sistemov reje in namestitve krav molznic, krav dojilj, mlade živine
  • Multi-funkcionalna uporaba hlevov za krave dojilje v času pašne sezone