Pričakovane spremembe

  • Učinkovitejše kroženje hranil in organske mase na nivoju kmetije
  • Boljše poznavanje lokalne situacije (na nivoju kmetije) ter strokovne odločitve na osnovi znanih vrednosti in poznanega / izmerjenega stanja
  • Boljša založenost in struktura tal kot rezultat načrtnega gnojenja z organsko maso (gnoj / kompost)
  • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (na osnovi poznanih meritev in ustreznih ukrepov za zmanjšanje emisij), izboljšanje mikroklime hleva na osnovi poznavanja okoljskih parametrov (temperatura, vlaga, pretok zraka, THI), preprečevanje oz. blaženje vročinskega stresa
  • Boljše poznavanje različnih sistemov reje in namestitev govedi ter krogotoka hranil in organske mase pri rejcih, kmetijskih svetovalcih in potrošnikih – kar bo vplivalo na bolj pozitiven odnos do govedoreje in njenega trajnostnega razvoja